QQ好友乐园QQ好友乐园

收藏本站 桌面图标
您现在所的位置: > 文章阅读 > >正文

正心养气论

所属分类:文章阅读 发布时间:2018-10-11

  《内经 素问 灵兰秘典论》说:心者,君主之官也,神明出焉。主明则下安,以此养生则寿,殁世不殆,以为天下则大昌,主不明则十二官危,使道闭塞而不通,形乃大伤。以此养生则殃,以为天下者,其宗大危,戒之戒之!《大学》说:古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意,欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。《菜根谭》说:横逆困穷是锻炼豪杰的一副炉锤,能受其锻炼者则身心交益,不受其锻炼者则身心交损。此心常看得圆满,天下自无缺陷之世界;此心常放得宽平,天下自无险恻之人情。劳作疾苦,拂心忧患冥冥之中其实都是在端正我们的心态。心正则万念俱正,心正应万物,天亦耐我何?心端正坚固,不迷惑,有定力,节制,忍耐,有毅力,包容坚忍,善恶贤愚茹纳得。中正果决,庄敬含蓄,沉着稳健,逆来顺受,居安思危,谨言慎行,耐心仔细,小心谨慎。从事物本身出发,依据事物本身,按照事物的本来面目和产生的根源认识事物,按照事物的本质要求对待事物,三思而行,深入思索,考虑后果,小事不渗漏,暗中不欺隐,末路不怠慌。恬淡虚无,精神内守,柔和畏威,静守恬和,此乃正心养气之道也。